Lietošanas noteikumi

SVARĪGS JURIDISKS PAZIŅOJUMS

UZMANĪBU!Uz piekļuvi šai mājas lapai un visām Reckitt Benckiser mājas lapām un to izmantošanu (turpmāk tekstā – “Mājas lapa / Mājas lapas”) attiecas šādi noteikumi un nosacījumi, kā arī piemērojamie likumi. Apskatot šo mājas lapu, Jūs piekrītat šiem noteikumiem; ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, pārtrauciet šīs mājas lapas apskati. Mūsu mājas lapas var saturēt papildu noteikumus vai nosacījumus, kas attiecas uz šo mājas lapu izmantošanu. Gadījumā, ja pastāv pretruna starp šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem un kādas citas mūsu mājas lapas papildu noteikumiem un nosacījumiem, tad šeit minētiem ir prioritāte. Reckitt Benckiser ir tiesības pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus un / vai jebkurā brīdī bez brīdinājuma slēgt piekļuvi savām mājas lapām. Jums ik pa laikam ir jāpārbauda mājas lapa, lai noskaidrotu juridiskā paziņojuma aktuālo saturu, citus noteikumus un nosacījumus, jo tie Jums ir saistoši.

Jūs drīkstat pārlūkot šo mājas lapu personiskās izklaides vai informācijas iegūšanas nolūkos. Jūs drīkstat vienā datorā lejupielādēt vai izdrukāt jebkurus materiālus, kas atrodami mājas lapā, ja tie paredzēti nekomerciālai, izglītojošai, privātai vai sadzīves lietošanai. Tomēr Jūs nedrīkstat izplatīt, mainīt, pārraidīt vai rediģēt šīs mājas lapas saturu bez Reckitt Benckiser rakstiskas atļaujas. Jūs nedrīkstat saistīties ar šo mājas lapu no trešās puses mājas lapas bez iepriekšējas rakstiskas Reckitt Benckiser atļaujas.

Ja nav norādīts citādi, autortiesības un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem mājas lapā publicētajiem materiāliem (tai skaitā, bet ne tikai tiesības uz fotogrāfijām un grafiskajiem materiāliem) pieder Reckitt Benckiser vai tā licences devējiem. Ne īpašumtiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības, piekļūstot šai mājas lapai vai izmantojot to, netiek nodotas Jums vai jebkurai trešajai personai; un visas tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības jebkurā šīs mājas lapas aspektā paliek tikai Reckitt Benckiser vai tā licences devēju īpašumā. Reckitt Benckiser mājas lapas ir aizsargātas saskaņā ar autortiesību un citiem piemērojamiem likumiem. Ja Jūs pārkāpjat kādu no šī Juridiskā paziņojuma vai jebkurā citā mājas lapā izvietotajiem noteikumiem, Jūsu tiesības izmantot šo mājas lapu tiek automātiski pārtrauktas. Jebkuras tiesības, kas nav skaidri piešķirtas šajā dokumentā, ir aizsargātas.

Ja Jūs vēlaties oficiāli pārrunāt kādu juridisku jautājumu ar Reckitt Benckiser, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Reckitt Benckiser uzņēmumu. Mūsu korporatīvā mājas lapa reckitbenckiser.com satur mūsu vietējo uzņēmumu sarakstu.

Šajā mājas lapā publicētie materiāli tiek sniegti stāvoklī “kādā tie pašlaik ir”, bez jebkādiem nosacījumiem, garantijām, apliecinājumiem vai jebkuriem cita veida noteikumiem. Reckitt Benckiser nedod nekādas garantijas vai apliecinājumus par šīs mājas lapas vai jebkuras citas mājas lapas, kas ar ātrpiekļuves saiti saistīta ar šo mājas lapu, satura precizitāti vai pilnīgumu. Reckitt Benckiser var veikt izmaiņas mājas lapas saturā jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Mājas lapā publicētie materiāli var būt novecojuši, un Reckitt Benckiser neuzņemas nekādas saistības par šādu materiālu atjaunināšanu. Līdz ar to Reckitt Benckiser nodod Jūsu rīcībā mājas lapu likuma atļautajā maksimālajā apjomā, izslēdzot visus citus apliecinājumus, garantijas, noteikumus un citus nosacījumus, kas neietilpst šajā juridiskajā paziņojumā un kuriem varētu būt ietekme saistībā ar šo mājas lapu.

Mājas lapas, kuru nolūks ir sniegt informāciju par mūsu veselības aprūpes produktiem vai licencētajiem medikamentiem, nav paredzētas medicīnisku padomu vai norādījumu sniegšanai par to lietošanu, bet gan tikai vispārējai informācijai, uz kuru nevienai personai nav jāpaļaujas vai jāpiemēro tā jebkādam konkrētam mērķim. Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu padomus par to, kā rīkoties katrā konkrētajā situācijā.

Reckitt Benckiser (ieskaitot visas tā filiāles un visas Reckitt Benckiser un tā filiāļu amatpersonas, direktorus, darbiniekus, akcionārus un aģentus) nenes atbildību par nekādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai sodu radītiem zaudējumiem, kas rodas no (a) iespējas (vai nespējas) piekļūt šai mājas lapai, (b) šīs mājas lapas satura lietošanas (vai nespējas to lietot), (c) jebkādas ar šo mājas lapu ar ātrpiekļuves saiti saistīto mājas lapu satura dēļ. Reckitt Benckiser negarantē, ka šī lapa vai serveris, kas nodrošina mājas lapas pieejamību, nesatur vīrusus vai citus kaitīgos elementus; Jūs (un nevis Reckitt Benckiser) uzņematies visas izmaksas par visu nepieciešamo apkalpošanu, remontu vai labošanu, un jebkura tiesas lēmuma apjoms jebkurā saistītā tiesas procesā tiek ierobežots ar naudas kompensāciju, un tas neietvers nekādu norādījumu vai rīkojumu nevienai pusei, izņemot rīkojumu izmaksāt naudas summu.

Veicot materiālu izvietošanu vai nosūtīšanu uz šo mājas lapu ar interneta starpniecību, Jūs garantējat Reckitt Benckiser, ka materiāls ir un tiks apstrādāts kā nekonfidenciāls un nepersonisks, nepārkāpjot autortiesības vai citas trešo personu tiesības. Nosūtot vai izvietojot jebkādu paziņojumu vai materiālu šajā mājas lapā, Jūs apliecināt savu piekrišanu tam, ka Reckitt Benckiser vai tā saistītajiem uzņēmumiem ir tiesības izmantot Jūsu paziņojumus un / vai materiālus jebkādiem mērķiem, ieskaitot reproducēšanu, nosūtīšanu, publicēšanu, pārraidi un izvietošanu. Reckitt Benckiser nav pienākuma atbildēt uz vēstījumiem, kas izvietoti šajā mājas lapā, ne arī izmaksāt jebkāda veida kompensāciju par jebkuru šo paziņojumu un / vai materiālu. Jums jāapzinās, ka piemērojamie konkrētās valsts likumi regulē materiāla veidus, ko drīkst izvietot mājas lapā, un Jūs nedrīkstat pārkāpt šos likumus, ieskaitot tos, kas aizliedz izvietot draudus saturošus, nomelnojošus, cieņu aizkarošus, piedauzīgus, pornogrāfiskus, nepieklājīgus vai neķītrus materiālus, vai izvietot jebkādus materiālus, kuru izvietošana varētu tikt uzskatīta par kriminālnoziegumu (vai veicināt šādas darbības) vai jebkura cita piemērojamā likuma pārkāpumu.

Reckitt Benckiser neuzņemas nekādu atbildību par mājas lapās izvietoto paziņojumu un materiālu rediģēšanu. Tomēr Reckitt Benckiser saglabā tiesības tikai pēc saviem ieskatiem izņemt jebkuru paziņojumu vai materiālu, ko tas jebkura iemesla dēļ uzskatīs par nepieņemamu.

Reckitt Benckiser izmantos šajā mājas lapā redzamos nosaukumus, logo vai zīmes tikai tajās teritorijās, kurās tas vai tā saistītie uzņēmumi ir tiesīgi to darīt, izmantojot pieteiktas, bet vēl nereģistrētas vai reģistrētas prečzīmes, licences utt. Lai izvairītos no domstarpībām, Reckitt Benckiser neizmantos nekādus nosaukumus, logo vai zīmes tajās teritorijās, kurās tas nav tiesīgs to darīt, un nepiegādās vai nepiedāvās piegādāt preces un / vai pakalpojumus ar jebkādu tādu nosaukumu, logo vai zīmi jebkurā minētajā teritorijā. Jebkāda šo prečzīmju vai cita šīs mājas lapas satura lietošana vai ļaunprātīga izmantošana, izņemot šajos noteikumos un nosacījumos vai mājas lapas saturā noteiktajā veidā, ir stingri aizliegta.

Šīs mājas lapas izmantošanu visos aspektos regulē Anglijas un Velsas likumdošana, neievērojot nekādas likuma noteikumu izvēles tiesības. Jebkura lieta ir jāierosina vai juridiskas pretenzijas attiecībā uz šo mājas lapu ir jāizsaka 12 mēnešu laikā no lietas ierosināšanas brīža.

Reckitt Benckiser (UK)
Reģistrētā biroja adrese: 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH
Uzņēmums reģistrēts Anglijā un Velsā, reģ. Nr. 8784077